EuroGard VI. Η επίσημη αναγγελία.

EuroGard VI. Η επίσημη αναγγελία του Συνεδρίου στη σελίδα του:

Congress Announcement

The Congress Announcement, including the Call for Abstracts is available here.

—————————————————————————————-

Και στη Χίο ετοιμάζονται!

Χλωρίδα και πανίδα της Χίου

 

Advertisements

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ. Ολοκληρώνεται σήμερα η Διαβούλευση.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ

Άρθρο 14 Βοτανικοί Κήποι

 1. Για τη διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων της ελληνικής χλωρίδας σε συγκεκριμένες φυτογεωγραφικές περιοχές στην χώρα είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία βοτανικών κήπων με πρωτοβουλία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση και λειτουργία των βοτανικών κήπων, την οργάνωση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, τις δυνατότητες ένταξής τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικών επιχορηγήσεων καθώς και για τις διαδικασίες στελέχωσής τους με επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.
 2. Ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βοτανικούς κήπους για τις ανάγκες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου καθώς και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους φορείς, οι οποίοι λειτουργούν βοτανικούς κήπους, με την υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

Θα προσπαθήσω να ανασκευάσω τους αυθαίρετους χτεσινούς ισχυρισμούς της ομάδας Δράσης για τη Βιοποικιλότητα. στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο.

Γράφει επί λέξει:

«Προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει μαζί με τους βοτανικούς κήπους και τους ζωολογικούς κήπους για να διασωθεί έτσι το σύνολο της βιοποικιλότητας, τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό βασίλειο και να ενισχυθούν οι δράσεις επίδειξης του νέου Οργανισμού!

Επιτέλους ας σοβαρευτούμε!

Η διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων δε γίνεται με υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους και το οποίο αποτελεί ένα συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου, με αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση, και ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών, γεγονός που αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εκτίμηση της παραλλακτικότητας των ειδών. Μάλιστα τα είδη που εκθέτονται στους βοτανικούς κήπους είναι κατά κόρον είδη άνευ γεωργικής σημασίας.

Τέτοιες δράσεις έχουν περιορισμένη επιστημονική αξία και στερούνται απολύτως γεωργικής σημασίας, ώστε ακόμη και σε μεσοπρόθεσμη βάση να βρουν εφαρμογή στη γεωργική πρακτική και μάλιστα σε έναν οργανισμό που πρεσβεύει ότι θα λειτουργήσει προς όφελος του αγρότη, όπως είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός.»

Τοποθετούμαι σε κάθε φράση της ομάδας ξεχωριστά (με italics και σε εισαγωγικά οι ισχυρισμοί της)

1. «Η διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων δε γίνεται με υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους.»

Απάντηση

Πρώτο Λάθος! Βάσει της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας, οι Βοτανικοί Κήποι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την ex situ Διατήρηση της Αυτόχθονης Ελληνικής Χλωρίδας. Το παρόν νομοσχέδιο κινείται στο ίδιο πνεύμα με σκοπό να συμπληρώσει τη νομοθεσία από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο πρόσφατος νόμος 3937 (ΦΕΚ 60/31-03-2010), με αντικείμενο τη Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, αναφέρει ρητά τους βοτανικούς κήπους και την αποστολή τους έξι φορές σε πέντε από τα άρθρα του! Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 2 παράγραφος 3:  Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση: Είναι η διαδικασία της διατήρησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή βιώσιμων πληθυσμών, αυτόχθονων φυτικών ή ζωικών ειδών εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, σε ειδικά διαμορφωμένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα όπως οι Βοτανικοί Κήποι και οι τράπεζες γενετικού υλικού. Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς ατόμων στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών, όποτε και αν κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 11, παράγραφος 2: Ως συμπληρωματική δράση της επιτόπιας (in situ) διατήρησης, επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών σε Βοτανικούς Κήπους ή / και τράπεζες γενετικού υλικού.

Άρθρο 17, παράγραφος 5: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε χρονικό διάστημα έξι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλει:

α) Να απογράψει, κατά τον επιστημονικά πληρέστερο δυνατό τρόπο, τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και να εκτιμήσει τις τάσεις και τις απειλές (καθώς και τα εισβάλλοντα ξενικά είδη).

β) Να απογράψει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιστημονικές ή μη συλλογές (γονιδιακό υλικό, σπέρματα και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και τους Βοτανικούς και ζωολογικούς Κήπους, τα φυτώρια κ.λπ.

 

Άρθρο 18, παράγραφος 4. Διατηρούνται κέντρα ενημέρωσης ή πληροφόρησης για προστατευόμενες περιοχές, τα οποία κρίνονται λειτουργικά, και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν. Διατηρούνται Βοτανικοί Κήποι οι οποίοι ανήκουν στη διαδικασία των αρμόδιων Υπουργείων και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τα αυτόχθονα είδη που διατηρούν και προστατεύουν εκτός τόπου.

Άρθρο 20, παράγραφος 2β. Με απόφαση τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται μέτρα για την επιτόπια προστασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και των αυτοφυών άγριων φυτικών ειδών, συγγενών καλλιεργούμενων, που απειλούνται. Ως ζώνες προστασίας ορίζονται οι περιοχές που αυτοφύονται άγρια συγγενή των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Μέσα στην ίδια απόφαση ορίζονται και μέτρα προστασίας, ιδίως περιορισμοί στη συλλογή και κοπή των φυτών αυτών, περιορισμοί στη βόσκηση, προστασία από πυρκαγιές, περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους, εκτός τόπου (ex situ) διατήρησή τους σε Βοτανικούς Κήπους ή / και σε τράπεζες γενετικού υλικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 20, παράγραφος 13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και η διαδικασία:

α) απογραφής της αγροτικής βιοποικιλότητας της Ελλάδας,

β) απογραφής των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλογών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.), των Διαπιστευμένων Τραπεζών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Τ.Γ.Υ.) και των Διατηρητών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Γ.Υ.), καθώς και των Βοτανικών Κήπων που διατηρούν τέτοιο υλικό και …

2. [Το] υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους … αποτελεί ένα συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου, με αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση, και ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών.

Απάντηση

Δεύτερο μέγα λάθος! Ας δούμε τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) που αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο.

2α. «Συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου … σε ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών»;

Απάντηση

Ο ΒΒΚΚ διατηρεί σε μητρικές φυτείες 2.750 κωδικούς αποκλειστικά της ελληνικής χλωρίδας, εκ των οποίων το 30% είναι σημαντικά φυτικά είδη, με 2.080 κωδικούς σε τράπεζα σπερμάτων και 80 κωδικούς σε ασηπτικές συνθήκες σε in vitro περιβάλλον. Σκεφτείτε ότι η ελληνική χλωρίδα αποτελείται από 6.000 περίπου αυτοφυή. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη και καλά τεκμηριωμένη συλλογή ελληνικών φυτών!

Ο ΒΒΚΚ συλλέγει κατά προτεραιότητα σπάνια, κινδυνεύοντα, τρωτά αυτόχθονα φυτά, τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και περιλαμβάνονται σε καταλόγους των προστατευόμενων φυτών (Natura 2000).

Στο ΒΒΒΚ στην Ποντοκερασιά του Κιλκίς προστατεύονται 25.000 φυτικά άτομα από περισσότερα των 600 φυτικών ειδών οργανωμένα σε 46 θεματικές ενότητες, ενώ στον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στις εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης είναι φυτεμένα 867 φυτικά άτομα από 135 κωδικούς οργανωμένα σε 7 θεματικές ενότητες.

2β. «Αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση»;

Απάντηση

Για να συμβεί αυτό συνεργάζονται όλα αυτά τα χρόνια σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ και των Ελληνικών Πανεπιστημίων (συστηματικοί βοτανικοί, γεωπόνοι, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κ.ά). Μάλιστα το ενδιαφέρον των Ελλήνων ακαδημαϊκών εκφράστηκε έμπρακτα με το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)» στο οποίο συνεργάζεται και με τον ΒΒΚΚ!

3. «… Γεγονός που αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εκτίμηση της παραλλακτικότητας των ειδών.»

Απάντηση

Που να ΄ξεραν! Στα  εργαστήρια του ΒΒΚΚ  (τράπεζα σπερμάτων, μοριακής βιολογίας) διατηρούνται, από το ίδιο είδος, διαφορετικοί κωδικοί συλλογής αυτοφυών ειδών, με σκοπό τη διατήρηση πληθυσμών και την έρευνα με μοριακούς δείκτες για την πιστή βιολογική ταυτότητα του κάθε είδους.

4. «Μάλιστα τα είδη που εκθέτονται στους βοτανικούς κήπους είναι κατά κόρον είδη άνευ γεωργικής σημασίας. Τέτοιες δράσεις έχουν … στερούνται απολύτως γεωργικής σημασίας, ώστε ακόμη και σε μεσοπρόθεσμη βάση να βρουν εφαρμογή στη γεωργική πρακτική και μάλιστα σε έναν οργανισμό που πρεσβεύει ότι θα λειτουργήσει προς όφελος του αγρότη, όπως είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός.»

Απάντηση

Αυτό πια παραπάει!

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Κήπου, 33.328 φυτά πολλαπλασιάστηκαν με σπέρματα από 1.091 κωδικούς και περισσότερα από 40.000 με αγενή τρόπο από 1.106 κωδικούς, ενώ αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πρωτόκολλα αναπαραγωγής, δηλαδή μπορούν πλέον να τα καλλιεργούν και αγρότες, 88 φυτά από 185 κωδικούς.

Το ερευνητικό έργο του Κήπου είναι επίσης σπουδαίο. Ανάπτυξε σχήμα παραγωγής και εμπορικής αξιοποίησης στην αρχιτεκτονική τοπίου και τη βιομηχανία καλλυντικών τριών αυτοφυών αρωματικών – φαρμακευτικών ειδών (κρίταμο, δίκταμο και μελισσόχορτο), ενώ εφάρμοσε σχέδιο καλλιέργειας της ρίγανης, του μελισσόχορτου, του φασκόμηλου, του τσαγιού του βουνού, του θυμαριού, του κρίταμου και του δίκταμου. Πρότεινε, επίσης, την αξιοποίηση αυτοφυών φυτικών ειδών στην εμπορική ανθοκομία.

Να πληροφορήσω την ομάδα δράσης για τη Βιοποικιλότητα ότι στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται πολίτες που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από αυτοφυή φυτά και δίνουν σημαντικά οφέλη τόσο στους καλλιεργητές όσο και στις βιοτεχνίες που τα μεταποιούν και τα εξάγουν:

5. «Τέτοιες δράσεις έχουν περιορισμένη επιστημονική αξία.»

Απάντηση

Πέραν αυτών, η ερευνητική και επιστημονική ομάδα του ΒΒΚΚ, δημοσιεύει σε  σε διεθνή περιοδικά, συμμετείχε σε όλα τα σημαντικά διεθνή φόρα (BGCI, Planta Europa, International Society of Horticultural Science, NFC working group) για τη Διατήρηση της Φυτικής Βιοποικιλότητας και ανέλαβε την οργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου των Βοτανικών Κήπων της Ευρώπης (EUROGARD VI)  για το 2012!

Ας δούμε τις δημοσιεύσεις των ερευνητών του μόνον του 2009:

Γρηγοριάδου Κ., Παπαναστάση Κ., Μαλούπα Ε., 2009. Εμπορική αξιοποίηση των τριών αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών δίκταμο (Origanum dictamnus L.), κρίταμο (Crithmum maritimum L.) και μελισσόχορτο (Melissa officinalis L.). Πρακτικά 23ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 649-652.

Παναγιωτίδου Μ., Κρίγκας Ν. και Μαλούπα Ε., 2009. Ψηφιακός σχεδιασμός και τρισδιάστατη απεικόνιση: o Βοτανικός Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 23ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 723-726.

Γκίκα Π., Μαλούπα Ε., Λαναράς Θ., 2009. Αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας και του φωτός στη φυτρωτικότητα των σπερμάτων των ειδών Erysimum naxense Snogerup και Erysimum krendlii Polatschek. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου

Κολοβού Χ., Παπουλάκης Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ., 2009. Origanum dictamnus L. σε υδροπονική καλλιέργεια: Επίδραση διαφορετικών υποστρωμάτων στα μορφομετρικά χαρακτηριστικά, βιομάζα και αιθέριο έλαιο. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Παπουλάκης Χ., Κολοβού Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ., 2009. Melissa officinalis L. σε πειραματική καλλιέργεια στον αγρό: Εποχιακή διακύμανση περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο, βιομάζας και μορφομετρικών χαρακτηριστικών. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Αργυροπούλου Α., Παπαδάτου Μ., Γρηγοριάδου Α., Μαλούπα Ε. και Σκαλτσά Ε., 2009. Ανάλυση αιθερίου ελαίου δικτάμου καλλιεργημένου στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Tsoktouridis, G., Maloupa, E. and Krigas, N. 2009. Phylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8s and ITS2 nuclear ribosomal regions. Acta Hort. v. 813:309-316

Zervaki, D., Papanastasi K., and Maloupa E., 2009. A new theory – model strategy for new flower crops development. Acta Hort. v. 813:147-154

Argyropoulou C., Papadatou M., Grigoriadou K., Maloupa E., Skaltsa H., 2009. Carvacrol content of cultivated in North Greece Origanum dictamnus L. Food Chemistry (submitted).

Krigas N., Mouflis G., Grigoriadou K. and Maloupa E. 2010. Conservation of important plants from the Ionian Islands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection data with plant propagation and ex situ cultivation. Biodiversity and Conservation, 19:3583–3603 (DOI 10.1007/s10531-010-9917-7).

Jose´-Antonio Ferna´ndez, Omar Santana, Jose´-Luis Guardiola, Rosa-Victoria Molina,Pat Heslop-Harrison, George Borbely, Ferdinando Branca, Sergio Argento, Eleni Maloupa, Thierry Talou,Jean-Marie Thiercelin, Khalil Gasimov, Hasan Vurdu, Marta Rolda´n, Marcela Santaella, Enrique Sanchı´s, Amparo Garcı´a-Luis, Gyula Suranyi, Attila Molna´r, Gabor Sramko, Gergely Gulyas, Luckacs Balazs, Orsolya Horvat, Marı´a-Fernanda Rodrı´guez, Rau´l Sa´nchez-Vioque, Miguel-A´ ngel Escolano, Jose´-Vicente Reina, Nikos Krigas, Teresa Pastor, Begon˜a Renau-Morata, Christine Raynaud, Oruc Ibadli, Moschos Polissiou, Maria Z. Tsimidou, Athanasios Tsaftaris, Mahmoud Sharaf-Eldin, Joaquin Medina, Theophanis Constantinidis, Theophanis Karamplianis, Marcelino De-Los-Mozos-Pascual 2010. The World Saffron and Crocus collection: strategies for establishment, management, characterisation and utilisation. Genetic Resources and Crop Evolution, DOI 10.1007/s10722-010-9601-5.

Εν κατακλείδι, ας γίνει κατανοητό από όλους: Ένας Βοτανικός Κήπος δεν είναι ένα βοτανικό πάρκο επίδειξης φυτικών συλλογών, όπως πολλοί πιστεύουν λανθασμένα. Είναι ερευνητική δομή υψίστης σημασίας που επιτελεί σημαντικότατο επιστημονικό έργο και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης που τροφοδοτεί ποικίλους τομείς της οικονομίας μας. Απλά έπρεπε να περάσουν και οι Βοτανικοί Κήπο της Ελλάδας τα πέτρινα χρόνια τους μέχρι να κατανοηθεί πλήρως ο ρόλος τους από την Πολιτεία.

Αφήνω τελευταίο το επιχείρημα που θα έπρεπε να είναι το βασικό επιχείρημα μιας ομάδας δράσης για τη Βιοποικιλότητα …όμως υπέρ της λειτουργίας Βοτανικών Κήπων στη χώρα μας. Το βασικό κείμενο για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας, την Agenda 21! Τι προβλέπει αυτή; Μια γεύση μόνο από την εισαγωγή της:

“15.2. Our planet’s essential goods and services depend on the variety and variability of genes, species, populations and ecosystems. Biological resources feed and clothe us and provide housing, medicines and spiritual nourishment. The natural ecosystems of forests, savannahs, pastures and rangelands, deserts, tundras, rivers, lakes and seas contain most of the Earth’s biodiversity. Farmers’ fields and gardens are also of great importance as repositories, while gene banks, botanical gardens, zoos and other germplasm repositories make a small but significant contribution. The current decline in biodiversity is largely the result of human activity and represents a serious threat to human development.”

Η συνέχεια στις σελίδες: http://www.bgci.org/worldwide/article/0011/

και

http://www.bgci.org/worldwide/article/365/

Επιτέλους ας σοβαρευτούμε!

Οικονόμου Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

—————————————————————————————————————————————————————-

Το σχέδιο νόμου σε pdf.

http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2011/09/sxedio_nomou_dimitra.pdf

3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

23-26 Ιουνίου 2011

Θεσσαλονίκη,  Θέρμη, Ποντοκερασιά, Σταυρούπολη

Ο Βοτανικός Κήπος Αιγαίου έλειπε. Και να σκεφτεί κανείς ότι του χρόνου θα γίνει στη Χίο η 6η EUROGARD!

2ο Συμπόσιο: οι παρουσιάσεις των ομιλητών.

Πα01 – Στέλλα Κοκκίνη – Οι Ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Χλωρίδας…

Στέλλα Κοκκίνη: Οι Ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Χλωρίδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Πα02 – Suzanne Sharrock – BGCI and networking

Πα03 – Μαλούπα Ελένη – ΒΒΚΚ

Πα05 – Βαλλιανάτου Ειρήνη – Ιστορικός ΒΚ

Πα06 – Πυρίντζος Στέργιος – ΒΚ Πανεπιστημίου Κρήτης

Πα08 – Κοσμετάτου Ελένη – ΒΚ Κεφαλονιάς

Πα10 – Κήπος Ιπποκράτη, Κως

Πα12 – Οικονόμου Ανδρέας – Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στους Βοτανικούς Κήπους

Πα11 – Costanza Dal Cin D’Agata – Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ

Στη Χίο, από 8 έως 10 Απριλίου 2010,  πραγματοποιήθηκε το 2ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, όπου εκπρόσωποι δεκατεσσάρων βοτανικών κήπων παρουσίασαν τους στόχους και τις δράσεις των φορέων. Από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκε η ποικιλομορφία των στόχων και πρακτικών τους σε ό,τι αφορά στη διατήρηση και ανάδειξη της φυτικής βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική αγωγή των πολιτών. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η συμπληρωματικότητα που προκύπτει από τη σύνθεση αυτής της ποικιλομορφίας, γεγονός που προσδιόρισε τις δυνατότητες για συλλογικές δράσεις που έχουν οι βοτανικοί κήποι στον ελληνικό χώρο.

Για την ενδυνάμωση του ρόλου των ελληνικών βοτανικών κήπων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με τους όρους της επιστήμης και την εφαρμογή ορθών πρακτικών, οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων ελληνικών βοτανικών κήπων αποδεχόμενοι την ανάγκη συνεργασίας, προχώρησαν στις εργασίες συγκρότησης του Εθνικού Δικτύου Βοτανικών Κήπων.

Το Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Στρατηγική για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας.

Το Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων αναμένεται, επίσης, να αποτελέσει βασικό φορέα που μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική πολιτεία συμβουλευτικά στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και στη συγκρότηση του απαιτούμενου μηχανισμού για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών που αφορούν στη φυτική βιοποικιλότητα και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών των περιοχών δραστηριοποίησής τους.

Τέλος, αποφασίστηκε η ένταξη του Εθνικού Δικτύου Βοτανικών Κήπων στην Κοινοπραξία των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων (BGCI).

Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων εξουσιοδοτούν τους

 • Κοκκίκη Στέλλα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δρ. Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Εθνική Εκπρόσωπος για τη διατήρηση αυτοφυών σε Βοτανικούς Κήπους-Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσσίων
 • Πυρίντσο Στέργιο, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Βοτανικός Κήπος Τμήματος Βιολογίας
 • Δρ. Πάγκα Νίκο, δασολόγος-περιβαλλοντολόγος, Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής
 • Χατζηδιάκο Φώτη, Αντινομάρχης  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου

Να ενεργήσουν για τη σύσταση φορέα εκπροσώπησής τους.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Dr Suzanne Sharrock, Botanic Garden Conservation International (BGCI)
 • Δρ. Βαλλιανάτου Ειρήνη, Βιολόγος, Συστηματικός Βοτανικός, Φυτοκοινωνιολόγος, Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Διομήδους
 • Δρ. Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Δασοβοτανικός Κήπος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
 • Κοκκίκη Στέλλα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δρ. Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Εθνική Εκπρόσωπος για τη διατήρηση αυτοφυών σε Βοτανικούς Κήπους-Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσσίων
 • Δρ. Μπαζός Ιωάννης, Δρ. Βιολογίας, επιμελητής του Βοτανικού Μουσείου και του Βοτανικού Κήπου
 • Πυρίντσο Στέργιο, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Βοτανικός Κήπος Τμήματος Βιολογίας
 • Δρ. Πάγκα Νίκο, δασολόγος-περιβαλλοντολόγος, Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής
 • Κοσμετάτου Ελένη, Σκηνογράφος, Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς
 • Δρ. Σκουλά Μέλπω, βιολόγος-βοτανικός, Πάρκο Διατήρησης Χλωρίδας και Πανίδας Τεχνικού Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Αγοραστού Αικατερίνη, Εθνικός Κήπος Αθηνών
 • Χατζηαθανασιάδου Αθηνά, γεωπόνος, Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης

2ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων: Δελτία Τύπου


Χαιρετισμός της Αναπληρώτριας Γ. Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ κυρίας Ειρήνης Π ι τ τ α ρ ά

Το ΕΘΙΑΓΕ κάνει μια νέα αρχή. Εδώ και λίγες μέρες έχει νέο ΔΣ και νέο ΕΣ. Όλοι ελπίζουμε και εργαζόμαστε για μια νέα πορεία. Πιο αποφασισμένοι, πιο σοφοί, θα προσπαθήσουμε να επανακαθορίζουμε  τη στρατηγική της αγροτικής έρευνας, να ορίσουμε προτεραιότητες, να σχεδιάσουμε δράσεις που θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα να ξεπεράσει τα προβλήματά του.

Όμως κάποιες επιλογές που έγιναν εδώ και χρόνια αποδείχτηκαν επιτυχείς, πρωτοπόρες και ορίζουν το νόημα της εφαρμοσμένης έρευνας στη χώρα μας. Τέτοια επιλογή ήταν η δημιουργία του Βαλκανικού Βοτανικού  Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας  και Αξιοποίησης των Αυτοφυών και  Ανθοκομικών Φυτών. Η Δρ. Μαλούπα οραματίστηκε και υλοποίησε ένα έργο υψίστης σημασίας για τη χώρα μας. Το έργο της ήταν σύνθετο, πολύπλοκο και δύσκολο στην υλοποίησή του. Συνάντησε εμπόδια, αλλά άντεξε και σήμερα συλλέγει τους πλούσιους καρπούς των κόπων της. Απόσπασε διεθνή αναγνώριση –η BGCI είναι σήμερα εδώ παρούσα, οι Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Βοτανικών Κήπων της εμπιστεύτηκε το συνέδριό της, η EUROGARD VI θα γίνει στην Ελλάδα, στη Χίο, το 2012- νέοι βοτανικοί κήποι γίνονται στη χώρα μας με τη βοήθειά της και επιτέλους, εδώ στη Χίο, αυτές τις μέρες πάει να γίνει και το σημαντικότερο: όλοι οι βοτανικοί κήπο της Ελλάδας μας να συνεννοηθούν και συμφωνήσουν να γίνει –με τρόπο θεσμικό- το Ελληνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων!

Το γεγονός ότι διανύουμε το Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.

Είμαι, λοιπόν, στη Χίο γιατί ο Βοτανικός Κήπος του Αιγαίου αναπτύσσεται και χάρις στη βοήθεια του ΕΘΙΑΓΕ. Και αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε και με όσους άλλους βοτανικούς κήπους μας χρειάζονται.

Είμαι εδώ εκπροσωπώντας το ΕΘΙΑΓΕ. Είμαι εδώ για να δηλώσω ότι υποστηρίζουμε την κίνηση αυτή και θα εργαστούμε για την επιτυχία της. Είμαι εδώ για να συμβάλλω στην ευόδωση των εργασιών του Συμποσίου.

Εκφράζω το θαυμασμό μου για την επιστημονική προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων εκπροσώπων των Κήπων και για την απόφασή σας να ενώσετε τις δυνάμεις σας για τη Διατήρηση της Φυσικής Φυτικής Κληρονομιάς μας. Συγχαίρω, επίσης, όλους εσάς που συμπαραστέκεστε στο έργο τους.

Καλή επιτυχία στο έργο σας.